BAFRA

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

 
 11816
Bafra Belediyesi Meclis DenetimKomisyonu 2019 Yılı Raporu  - Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 raporu, Temmuz Ayı Belediye Meclis toplantısında okunmadı hatta gündeme dahi alınmadı. 
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 raporu, Temmuz Ayı Belediye Meclis toplantısında okunmadı hatta gündeme dahi alınmadı. 

Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı raporunu Temmuz Meclisi gündemine almayan Başkan Hamit Kılıç, genel konuşma arasında raporun uzun olduğunu ve Meclis üyelerine verildiğini öne sürerek okunmasına gerek görmedi. Meclis üyelerinden bu konuda bir istek veya itiraz da gerçekleşmedi. 

AK Parti’den Murat Cevahir ve Nazife Soruklu, MHP’den Emin Usta’dan oluşan Denetim Komisyonu raporlarını Belediyeye teslim etti. 

MHP Meclis üyesi Emin Usta’nın rapora imza atmadığı ve karşıt görüşler ve tespitler başlığı ile 11 sayfalık ayrı bir raporu Belediye Başkanlığına sunduğu görüldü. 

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesinde, “Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.” ibareleri yer almakta. 

Bafra Haber olarak, MHP Meclis üyesi ve Denetim Komisyonu üyesi Emin Usta’nın uzun olduğu için okunmayan Denetim Komisyonu raporunu biz de uzun olduğu için parçalara bölerek bu sayfadan yayımlayacağız. 

DENETİM KOMİSYONU RAPORU

EMİN USTA’NIN KARŞIT GÖRÜŞLERİ VE TESPİTLERİ 

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

5.1.1.1. 56 kalem Kırtasiye Malzemesi alım işi

İhale Dosyası içinde bulunan evraklar (Sözleşme, idari şartname, Teknik Şartname gibi) ve ekleri incelendiğinde;

1-İhaleye 3 isteklinin katıldığı, 

Orca Kırtasiye numune kaleminden 2 ad. Ürünü orijinal ambalajında sunmadığı yerine ürün resmini koyduğu ürünlerin kesinlikle orijinal ambalajında istenmesinden dolayı teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 

Diğer istekli İpek Hırdavatın ürün numunelerinden 9 adedinin orijinal ambalajında sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Diğer istekli Lekesiz ofisin numunelerini orijinal ambalajında teslim ettiğinden ihalenin Lekesiz ofis' verildiği görülmüştür.

2-Tekliflerin incelenmesinde, en avantajlı fiyat teklifini 2 adet numunenin orijinali yerine resmini koyan Orca kırtasiyenin ihaleyi alan firmadan 6.384,20 TL daha düşük verdiği görülmüştür. 

Her ne kadar takdir yetkisi İhale Komisyonun ise de Belediyenin çıkarları ve menfaati göz önünde bulundurularak sözleşmenin 31.2. maddesinde: Teklifin esasini değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla ek süre verilebileceği belirtilmektedir. Numunelerin orijinalleri tamamlanmasından sora ihale komisyonun değerlendirme yapması Belediyenin çıkarı ve menfaati açısından daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

3-İhale doyası eklerinde bulunan evrakların incelenmesinde Destek Hizmetleri

Müdürlüğünce ihalenin 25.2.1 maddesine istinaden 02.01.2020 tarih ve 37807406-755.02.99-1 sayı ile Başkanlık Makamından 13.03.2020 tarihine kadar süre uzatma talebinde bulunulduğu Başkanlık Makamınca da uygun görülerek süre uzatımı verildiği görülmüştür. 

Süre uzatımı yüklenici Lekesiz Ofis adına yazılmış bir süre uzatım yazısı olmadığı, Başkanlık Makamının olurunun bir nüshası Lekesiz Ofis'e teslim edildiği ve bir nüshasının altına da Lekesiz Ofis tarafından elden teslim aldım Muvafakat ediyorum diye elle yazılmış bir not düşülerek kaşelenip imza altına alındığı, Sözleşmenin 25.2.2 maddesinde süre uzatımından dolayı anılan malzemelerin yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını 5 iş günü içinde idareye bildirmesi gereken yüklenicinin herhangi bir teslim programına ait bir evraka rastlanmadığı,


4-Sözleşmenin 10.3.1'inci maddesinde;

Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacak olup idarenin göndereceği sipariş formu doğrultusunda peyder pey alım yapılacaktır denilmektedir. Gerek ihalenin ilk bitim tarihi olan 04.01.2020 tarihine gerekse süre uzatımı olan 13.03.2020 tarihine kadar her hangi bir alıma ait sipariş talep formu tanzim edildiğine dair ihale dosyasında rastlanılmamıştır. İhale dosyası ve ödeme emri ekleri incelemesinde anılan malzemelerin tamamının satın alma talep fişleri ile 06.03.2020 tarih 2020 tarihinde anılan malzemelere ait muayene kabul tutanağı düzenlendiği ve 06.03.2020 tarih ve 14 fiş numaralı taşınır işlem fişi tanzim edilerek topluca alındığı, 

5-Sözleşmenin 12.2.3 maddesinde “her hak ediş toplam maliyetin üçte bir miktarına ulaştıkça

düzenlenecektir. Toplamda üç hak ediş gerçekleştirilecektir” denilmektedir. Anılan ihalede

06.03.2020 tarihin ve 001 nolu hak edişle tek seferde alımın gerçekleştirildiği tanzim edilen

evraklardan görülmüştür, Anılan ihalenin idarece hazırlanan ihale sözleşmesi, İdari şartnamesi hükümlerine uyulmadığı görülmüştür.

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

1-Ödeme emri ekleri incelenmesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 10.02.2020 tarih ve 48399998-755.02.99-1-990 sayılı Islak imzalı 03.02.2020 tarihinde sözleşme süresi dolan 2019/259441 İKN nolu 24 Kalem Gıda maddesi alımı idareden kaynaklı sebeplerden dolayı tamamı alınamadığından, Başkanlık Makamından 30.06.2020 tarihine kadar ek süre talebinde bulunulmuş olup Başkanlıkça da uygun görüldüğü görülmüştür. 

Sürenin uzatıldığına dair yükleniciye anılan kanun hükümlerine göre yapılmış bildirim veya ek sözleşmeye rastlanılmadığı, Sözleşmenin 25.2.2 maddesinde “Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir” denilmektedir.

Yüklenici tarafından teslim sürelerini gösterir yeni teslim programını gösterir yazısı görülmediği, 

2-01.07.2019 tarih ve 4959 evrak kayıt numarası ile Makro Yemek Gıda İnş. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale kararına itiraz ettiği görülmüştür. Anılan firmanın Şartnamenin 7.5.6 nolu maddesinde belirtilen Numune örnekleri kesinlikle orijinal ambalajında olacaktır. İstenilen numunelerden büyük ambalajlı olanların yerine (pirinç, nohut vb.) küçük gramajlı orijinal paketinde de olabilir denilmesine rağmen adı geçen firmanın numune örneklerini şeffaf naylon torbada verdiği ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Her ne kadar takdir ihale komisyonun olsa da, firmanın her kalem gıda maddesi için ürünün markasını belirtiğinden ek süre verileceği gibi, ihaleyi alan firma ile arasında oluşan farkın yüksek olmasından ve ihalede teklifi geçerli tek firma kaldığından rekabet ortamı oluşmadığından Belediyenin çıkarları ve Menfaati göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesinin daha doğru olacağı düşülmektedir.

3- Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği ve bunun 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğu mevzuat hükümlerinde ifade edilmektedir. Bazı malzemelerin piyasa fiyatından yükseğe alındığı gözlemlenmiştir. 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine uyulmadığı düşünülmektedir.

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

MHP Meclis üyesi ve Denetim komisyonu üyesi Emin Usta’nın karşıt görüşler ve tespitler başlıklı raporunda bazı ihaleler de yer aldı.

Emin Usta, et alımı ile ilgili ihalede bazı eksiklikler ile beraber et fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çekti.

İhale Dosyası içinde bulunan evraklar ( Sözleşme, idarişartname, Teknik Şartname gibi) incelendiğinde;

1- Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce Kırmızı Et ve Tavuk alımı ile ilgili yapılan ödeme emirleri;

a-( 5330 ) yevmiyeli ödeme emri ile 1.340 kg. Kırmızı Et ve 500 kg. Tavuk

b-(6182 ) yevmiyeli ödeme emri ile 202 kg. Kırmızı Et ve 157 kg. Tavuk alındığı görülmüştür. İhale Hak ediş hazırlanmasında kanıtlayıcı belge olan anılan alıma ait teslim ve muayene kabul tutanağı Ödeme emri eklerinde rastlanılmamıştır.

2- sözleşmenin 12 maddesi Ödeme yeri ve şartları başlıklı 12.maddesinin 12.2. Ödeme koşulları ve zaman alt başlığının-12.2.3. bendinde, Her ayın sonunda hak ediş düzenlenerek ödeme belgesi hazırlanır tahakkuka bağlanır denilmektedir. Anılan alıma ait ilk hak ediş sözleşme tarihinden sonra 07.10.2019 tarihinde yaklaşık 2 ay sonra ( 5530 ) yevmiye numaralı ödeme emri ile yapılmış olup, aylık olarak düzenlenmesi gereken hak edişlerin zamanında düzenlenmediği görülmüştür. 

3- Ödeme emri ekleri incelenmesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce 20.01.2020 tarih ve.48399998-755.02.99.E414 sayılı ıslak imzalı 27.01.2020 tarihinde sözleşme süresi dolan 2019/261506 İKN nolu Kırmızı Et ve Tavuk alımı idareden kaynaklı sebeplerden dolayı tamamı alınamadığından, Başkanlık Makamından 30.06.2020 tarihine kadar ek süre talebinde bulunulmuş olup Başkanlıkça da uygun görüldüğü görülmüştür. Sürenin uzatıldığına dair yükleniciye anılan kanun hükümlerine göre yapılmış bildirim veya ek sözleşmeye rastlanılmadığı, Teknik Şartnamenin 3'üncü maddesinde “Satın alınacak muhtelif et maddeleri muhammen miktar olup, idare ihtiyacına göre alacaktır” demesine rağmen Sürenin uzatıldığı,

4- Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği ve bunun 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğu mevzuat hükümlerinde ifade edilmektedir. 

Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığıyla ilgili şüphelerin oluştuğu 

Örneğin: kırmızı etin fiyatı Mart 2020'de kasaplarda perakende satış fiyatı KDV dahil 50,00 TL, KDV hariç 46,00 TL olduğu, anılan ihalede 50,00 TL + KDV olduğu piyasaya fiyatından yükseğe alındığı, 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine uyulmadığı, anılan ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna, hazırlanan ihale sözleşmesi idare şartnamesi ve Teknik şartname hükümlerine uyulmadığı düşünülmektedir.

4- SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ;

Yapılan nakdi yardımlarla ilgili ödeme emirlerinde; Belediye Meclisinin kararına istinaden yapılan nakdi ödemelerde yardım yapılan kişilere ait Yardım talep dilekçesi, E Devlet kayıtlı TC No ve ikametgah kağıdı, Muhtardan fakirlik ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, IBAN NO, ödemenin yapıldığına dair Banka dekontu ve zabıta Müdürlüğünce yapılmış soruşturma evrakların olduğu görülmüştür.

Yapılan Ayni yemek yardımı (Aşevinden);

Yapılan yemek yardımının evlerine götürülerek yerinde yardım yapıldığı, bu ailelerin yardıma muhtaç olduklarına ait belgelerin Müdürlük bünyesinde dosya halinde tutulduğu, 

Yapılan Ayni ( Kömür yardımı; 

Sosyal İşler Müdürlüğünce yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere (436,1806) yevmiye numaralı ödeme emri ile alımı gerçekleştirilen ithal kömürüne ait ödeme emri ekleri incelendiğinde; 

Anılan ödemeler içinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği, yapılan kömür yardımının muhtaç vatandaşlar yararına gerçekleştirilmiş olduğuna dair kanıtlayıcı belgelere dayandırılması ve mevzuat hükümlerine aykırı olmaması gerekir iken, yapılan kömür yardımlarının kimlere yapıldığı, gerçekte yardıma muhtaç vatandaşlar olup olmadığını belgeleyen (yakacak Yardım talep dilekçesi, E Devlet kayıtlı TC. No ve ikametgah kağıdı, fakirlik ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve zabıta Müdürlüğünce yapılmış soruşturma evrakları gibi) kanıtlayıcı belgeler ödeme emri eklerinde olmadığı, 

Sosyal İşler Müdürlüğünce yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere (3196) yevmiye numaralı ödeme emri ile alımı gerçekleştirilen giyim kuşam malzemesine ait ödeme emri ekleri incelendiğinde;

anılan ödemeler içinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği, Yapılan giyim kuşam yardımının muhtaç vatandaşlar yararına gerçekleştirilmiş olduğuna dair kanıtlayıcı belgelere dayandırılması ve mevzuat hükümlerine aykırı olmaması gerekir iken yapılan giyim kuşam yardımlarının kimlere yapıldığı, gerçekte yardıma muhtaç vatandaşlar olup olmadığını belgeleyen kanıtlayıcı belgeler ödeme emri eklerinde olmadığı görülmüştür.

Yapılacak ayni yardımalar için aşevinde kullanılmak üzere alınan erzaklar (soğan, patates, nohut, çay, fasulye, zeytinyağı, et vb.) ait ödeme emri ve ekleri (682,2152,4128,6123,6307 ve ihale alımları) incelemesinde; 

Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği, alınan malzemelerin piyasa fiyatlarının üzerinde alındığı örneğin; 

Nohut 16,30+KDV, Pirinç 8,50+KDV, Barbunya 14,75+KDV, Siyah Zeytin 33,00+KDV, Zeytinyağı (Karadeniz birlik) 10,00+KDV, Çay (500 gr) 18,20+KDV gibi), bazı kalem malzemelerin miktarının fazla olduğu (örneğin: Kapıkaya Fest’te kullanılmak üzere 91 Ad. 18 kg’lık zeytinyağı gibi ) alındığı, Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği ve bunun 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğu belirtilen mevzuat hükümlerinde ifade edilmiş olmasına rağmen uyulmadığı görülmüştür.


5-BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


Yapılan iç denetimde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce (Mart ayı 1421 ve Nisan ayı 1875) yevmiyeli ödeme emri ile V. M.’a yaptırılan 15.000 adet kandil simidi kutusunun, yaptırıldığına dair kanıtlayıcı belgesi olan örneğinin ödeme belgeleri içinde olmadığı, Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği,

Ayrıca (1422,1879,2916 gibi) yevmiyeli ödeme emri ile matbaalara (baskı, karton çanta, sele sepet kitapçığı gibi) yaptırılan işlerin, yaptırıldığına dair kanıtlayıcı belgesi olan örneğinin ödeme belgeleri içinde olmadığı, Taşınır İşlem Fişi düzenlenmediği görülmüştür. Yapılan işlerle ilgili işin yaptırıldığına dair kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri eklerine koyulması koymak mümkün değil ise en azından fotoğraflarının koyulması gerektiği düşünülmekte ve tavsiye edilmektedir.


6- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Muhasebe kayıtlarında işletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne ait gelir tablosu ve Mizanlar ile Belediye den alınan gelirlere ait bilgiler arasında tutarsızlık olduğu kayıtların doğru girilmediği, Muhasebe kayıtlarına göre 2019 yılı içinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 355.813,05 TI zarar ettiği görülmüştür.

Mahalli Hizmetler Müdürlüğünden İşleme ve İştirakler Müdürlüğüne ait 2019 yılına ait gelirler ve giderleri istenmiş olup; Çay Bahçesi (Alparslan Türkeş Parkı) Geliri: 234.491,50 TL, Ali Kale Turistik tesisleri (Hotel/ motel -Yüzme ve Şezlong dahil) Geliri: 213.591,00 TL, Oto Park (Samsun Garajı ve Açık Oto Pazar dahil) Geliri: 239.865,50 TL olduğu Toplamda: 687.948,00 TL olduğu, Mal alımı ve diğer Giderlerinin Toplamda: 833.388,92 TI olduğu görülmüştür.

Harcama Kalemleri içinde bulunan Yiyecek içecek, İçecek ve diğer yiyecek içecek alımları için Toplamda: 251.547,34 TL ödendiği görülmüştür.

Çay fiyatının 1,00 TL, şişe kola 2,00 TL, Kutu kola 3,50 TL, Çekirdeğin 100 gr'ının 5,00 TL, karışık çerezin 100 gr'ının 10,00 TL, Tostun 5,00-10,00 TL, semaveri 25,00 TL'ye satan bir işletmenin 355.000,00 TL zarar etmesine bir anlam verilememiştir. 

Ayrıca; Belediye Başkanın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Tesislerinde STK'lara vermiş olduğu kahvaltı ve yemekli davetler için İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından kahvaltı ve yemekli davetler için Başkanlık adına fatura edilmediği, anılan işyerinin her ne kadar Belediyenin bir birimi olsa da Bir işletme olduğu, Yapılan her türlü hizmetin bedelinin faturalandırılması gerekmektedir. 

İşletme ve iştirakler Müdürlüğü bünyesinde yapılan iş ve işlemler Taşınır Mal Yönetmeliğinin, 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine, Taşınır Mal Yönetmeliğine ile Belediye Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uyulmadığı, Ayrıca Devleti Kurumlar vergisi ile KDV Zarara uğratıldığı düşünülmektedir.

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

2- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSİL AĞIRLAMA TÖREN GİDERLERİ)

1- 4734 Sayılı Kanunun 22 (d) maddesi Doğrudan Temin usulüyle; Özel Kalem Müdürlüğünce

Belediye Başkanınca mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler de (nişan, nikah gibi) takılmak üzere altın (Çeyrek lira gibi) alındığı görülmüştür. Ödeme emri ekleri içinde Özel Kalem Müdürlüğüne firmaya ödenmesine ait başkanlık talimat yazısı, anılan firma tarafından günlük altın kurunu belirten imzalı not kağıdı ve faturadan başka hiçbir evrak tanzim edilmediği, ödeme emri içinde Belediye Başkanı'nın Belediye'yi temsilen kimlerin düğününe katıldığına dair kanıtlayıcı (Davetiye vb.) belgelerin ödeme belgelerine bağlanmadığı, ödeme emri kapağını harcama yetkilisi sıfatıyla belediye başkanının imzaladığı görülmüştür.

2- Ödeme emri ve ekleri incelemesinde 4734 Sayılı Kanunun 22 (d) maddesi doğrudan temin usulüyle temsil ağırlama tören giderleri kaleminden; Özel Kalem Müdürlüğünce ( Çay, pide, saat, çikolata, yemek bedeli, çiçek, iftar yemeği, lokma tatlısı, nokul, kandil simidi gibi) alımların yapıldığı görülmüştür. Alımı gerçekleştirilen (Çay, pide, saat, çikolata, yemek bedeli, çiçek, iftar yemeği, lokma tatlısı, nokul, kandil simidi gibi) ödeme emirleri içinde Başkanlık olur yazısı ile Anılan firma tarafından düzenlenmiş faturadan başka hiçbir evrak tanzim edilmediği, Ödeme emri ekleri içinde kapsamı, davetli ve misafirlerin sayısını belirten belgelerle ödeme emri eklerine bağlanmadığı ödeme emri kapağını harcama yetkilisi sıfatıyla belediye başkanının imzaladığı görülmüştür.

3- İhale süreci kamu için bir harcama işlemi olması ve harcama yetkisinin ise 5018 sayılı yasayla harcama yetkililerine verilmesi sebebiyle ÜST YÖNETİCİLERİN ihale yetkilisi olması mümkün olmamasına rağmen Belediye Başkanınca harcama yetkilisi olarak imzaladığı, Alımı gerçekleştiren firmalarca kesilen faturalar 213 sayılı vergi usul kanununun "fatura şekli” başlıklı 230 uncu maddesinde faturada bulunması gereken bilgiler başlıklı 4.maddesinde " Malin veya işin nev'i, miktarı, fiyat ve tutarı" belirtilir demesine rağmen sadece (yemek bedeli, pide gibi) miktar adet, fiyat belirtilmeden kesilerek 213 sayılı kanunun 230 uncu maddesi 4. maddesinde aykırı fatura tanzim ettiği, Belediye tarafından satın alınan Temsil Ağırlama ve Tören alımlarına bahse konu Altın, Yemek, pide; çay bedeli, nokul, çiçek, saat, iftar yemeği, kandil simidi, tatlı gibi hizmetlerinin piyasa fiyat araştırması yapılmadan tek firmadan alındığı, Tek firmadan alınmak suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, Temsil Ağırlama ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı kanunda belirtilen ihale usullerinden birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle tapılması gerektiği; Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymanın zorunluğu olduğu, Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği ve bunun 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluk olduğu belirtilen mevzuat hükümlerinde ifade edilmiş olmasına rağmen, ilgili ödeme emri eki belgeler arasında hiçbir evrakın tanzim edilmediği görülmüştür.

3- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- 3186 Yevmiyeli ödeme emri ekleri incelemesinde; 4734 sayılı kanunun 22 (d) maddesi ile kırsal mahallelerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymasında kullanılmak üzere saat ücreti 280,00 TL’den 100 saat lastikli ekskavatör ile saat ücreti 150,00 TI den 60 saat löwbet kiralandığı görülmüştür:

2- 4958 Yevmiyeli ödeme emri ekleri incelemesinde; 4734 sayılı kanunun 22 (d) maddesi ile Yakıtları Belediyemizden karşılanmak üzere kırsal mahallelerimizin yol bakım onarımın çalışmalarında kullanılmak üzere 21 gün lastikli ekskavatör ile her bir damperli kamyon 30 gün çalıştırılmak üzere 4 adet damperli kamyon kiralandığı, Ödeme emri tarihine kadar 4 adet damperli kamyona Makine İkmal pompasından 6.438 lt ( 55 JC 648 plakalı Motorin dağıtım aracından Damperli kamyonlar için ne kadar motorin verildiği tespit edilememiştir.) Motorin verildiği kesilen fişlerden görülmüştür.

3- 6625 Yevmiyeli ödeme emri ekleri incelemesinde; 4734 sayılı kanunun 22 (d) maddesi ile Yakıtları Belediyemizden karşılanmak üzere kırsal mahallelerimizin yol bakım onarımın çalışmalarında kullanılmak üzere 7 gün lastikli ekskavatör ile her bir damperli kamyon 11 gün çalıştırılmak üzere 4 adet damperli kamyon kiralandığı, Ödeme emri tarihine kadar 4 adet damperli kamyona 10-14 Aralık tarihleri arasında Makine İkmal pompasından 3.197 It ( 55 JC 648 plakalı Motorin dağıtım aracından Damperli kamyonlar için ne kadar motorin verildiği tespit edilememiştir.) Motorin verildiği kesilen fişlerden görülmüştür.

Hizmet alımı suretiyle yapılan araç kiralamasında Yüklenici ile yapılan protokolde araçları günlük azami kaç km yapacağı ve günlük ne kadar yakıt verileceği belirtilmediği, verilen yakıtlar göz önüne alındığında araç kiralamanın maliyetinin yüksek olduğu Belediyemizin yapacağı çalışmaları Belediyenin bulunduğu ekonomik durum göz önüne alarak kendi imkânlarıyla yapmasının Belediyemiz açısından daha doğru olacağı düşünülmektedir.

4- Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce (903,2144ve 5205) yevmiyeli ödeme emri ile (çocuk tiyatrosu, Kemalpaşa Mah. fakir vatandaşın evi vb.) yapım işleri yaptırıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin; 22.5.4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini başlıklı 22.5.1. 4734 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve Kurum tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde, yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur denilmektedir. Ödeme emri ve ekleri incelendiğinde yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunlu olmasına rağmen yaklaşık maliyetin yapılmadığı, Piyasa fiyat araştırması yapılarak yaklaşık maliyetin tespit edildiği, Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerektiği ve bunun 4734 sayılı kanunun temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için daha dikkatli olunması gerektiği tavsiye edilmiştir.

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili faaliyet raporunda, teknik birçok konu yer alırken, Kapıkaya Festivalinde, vatandaşların tepeye taşınması için ödenen ücretler dikkat çekti. 

2019 yılı Kapıkaya Festivalinde, ziyaretçiler 5 lira ödeyerek tepeye çıktılar. 

Ancak raporda, 3 araca 4 günde 69.720,00 TL para ödendiği görüldü. 

Ziyaretçiler kendi paraları ile Asar’dan Kapıkaya’ya çıktığına göre, şoförlere ödenen paranın ne parası olduğu sorusu akla geldi. 

Ayrıca, araç başı sefer sayısı da merak konusu oldu. 

KARŞIT GÖRÜŞ VE TESPİTLER

1-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞU

Destek Hizmetleri Müdürlüğünce alımı gerçekleştirilen oto yedek parça, demir profil, kereste, MDF, boya malzemelerinin ödeme emri ekleri içinde taşınır işlem fişi tanzim edilmediği görülmüştür.

Anılan malzeme alımları taşınır mal yönetmeliğinin 10. Maddesinde sayılan maddeler kapsamı dışında kaldığından taşınır işlem fişinin düzenlenmesi gerektiği, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce diğer Birimlerde de kullanılacağı belirtilerek alınan kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, kömür, hırdavat - nalburiye malzemesi, elektrik malzemesi,

bilgisayar malzemesi, töner gibi alımı gerçekleştirilen malzemelerin ödeme emri ekleri

incelemesinde taşınır işlem fişi tanzim edilmediği görülmüştür. 

Anılan malzeme alımları Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan maddeler kapsamı dışında kaldığından Taşınır işlem Fişinin düzenlenmesi gerektiği, Ayrıca bir merkezden alımı gerçekleştirilen malzemelerin, birimlerin teslim aldıklarına ilişkin kanıtlayıcı belge olan, alımı yapan merkezce düzenlenmesi gereken taşınır işlem fişi ödeme emri belgesine eklenmediği görülmüştür.

HİZMET ALIMI SURETİYLE ARAÇ KİRALANMASI

1- Belediyenin hizmet alımı suretiyle araç edinilmesiyle ilgili yapılan fiyat araştırmasında araçların (örneğinde aracın cinsi, modeli, kaç kişilik araç olacağı ve ulaşım mesafesi (km)) ile ilgili herhangi bir veri olmadığı,

2- Tekliflerde birinci maddede belirtilen unsurlar olmadığından tekliflerin doğru, sağlıklı teklif alınmadığı,

3- 2019 yılının 24-28 Temmuz tarihleri arasın da 3.sü düzenlenen Uluslar Arası Kapıkaya Fest Doğa Sporları Festivalinde ASAR – KAPIKAYA arasında festivale katılan vatandaşları taşımak üzere (3806) yevmiyeli ödeme emri 421 sefer için A. Ç.'e, (55 M 45..) plk araç 25.260,00. TL , (3949 ) yevmiyeli ödeme emri 391 sefer için N. E. adına kayıtlı araç için 23.460,00 Tl, (3807) yevmiyeli ödeme emri 350 sefer için K. E. adına kayıtlı araç için 21.00,00 TL, toplamda 3. araca 4 gün için 69.720,00 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. 4 gün için 3 araca ödenen bu bedellerin yukarıda tabi olduğumuz kanunlar açısından değerlendirildiğinde HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER'e aykırı araç temin edildiği, 3 araca 4 günde 69.720,00 TL. Ödenmesine bir anlam verilemediği, 

Örneğin; 421 sefer yaptığı belirtilen A. Ç.'in 4 güne bölündüğünde 421/4 = 105 sefer günde yapması gerektiği, kapıkaya fest'in yoğunluğu göz önüne alınarak her seferi (gidiş- Geliş) 20 Dk. yapmış olsa 105 x 20 = 2.100 dk. / 60 = 35 saat yolcu taşıması gerektiği bunun da bir gün 24 saat olduğu düşünülürse 421 seferin nasıl yapıldığına bir anlam verilemediği. 

4- Cumhurbaşkanımızın Mart ayında Samsun’a gelmesi sebebiyle ( 1041) yevmiyeli ödeme emri eklerinde bulunan onay belgesinde A. Ç.'in (55 M 45..) plk araç ile 16 sefer yaparak

vatandaşlarımızı Samsun’a götürdüğü bunun karşılığında 3.200,00 TL ödeme yapıldığı görülmüştür. Anılan araçla Samsun’a 16 seferi nasıl yaptığına bir anlam verilememiştir.

5-Aralık ayı içinde 6142 yevmiye numaralı ödeme emri ile E. T. (55 C 51.. ) plk. Araç için ödeme emri hazırlandığı görülmüştür. Ödeme emri ekleri içinde bulunan onay belgesi incelendiğinde 30 sefer Samsun’a okul gezisi ve 23 sefer Kur'an kursu öğrencileri için taşıma hizmeti yaptırıldığı görülmüştür. Geziye hangi okulların sınıflarının katıldığına dair kanıtlayıcı (okulun araç talep yazısı, okulun sınıfı, öğrenci listesi gibi) belge ile Hangi Kur'an kursu öğrencilerinin taşındığına dair kanıtlayıcı ( araç talep yazısı) belgeye rastlanmadığı görülmüştür. Ayrıca Samsun’a 30 sefer yapan bir aracın 23 sefer Kur'an kursu öğrencilerini nasıl taşıdığına da bir anlam verilememiştir.

(1352) yevmiyeli ödeme emrinde 16-24 Şubat tarihlerinde samsun Tüyap kitap fuarına A. Tur fatura başlıklı tarafından 9 günde 75 sefer karşılığı 15.045,00 TL ödendiği görülmüştür. Ödeme emri eklerinde Geziye giden okulların araç talep yazıları ile öğrencilerin okulunun adı, sınıfı, isimlerine ait bağlayıcı ve kanıtlayıcı belgelere rastlanılmamıştır. Anılan seferler için hangi plakalı araçların tahsis edildiği ne araç şoförü ile kurum arasında nede firma ile kurum arasında kanıtlayıcı bir belgeye rastlanmamıştır.

5- Cenaze nakil hizmetleri için yapılan hizmet alımına ait (761,1852,3255 gibi) yevmiyeli ödeme emri eklerinde fiyat teklif araştırma cetvelinde kiralanmak istenen aracın özelliklerini (modeli, taşıma donanımı vb.) belirten herhangi bir veriye rastlanılmadığı, ödeme emri ekleri içinde Cenaze sahipleri tarafından nakille ilgili herhangi bir talep dilekçelerinin olmadığı, aracın nerelere görevlendirildiği ve kaç KM gittiğine dair kanıtlayıcı bir belgeye rastlanmadığı, Piyasa fiyat araştırması yapılırken Samsun’a giden araçlarda sefer ücretlerinde farklılıklar olduğu, piyasa fiyat araştırmasının doğru sağlıklı yapılmadığı, 4734 sayılı kanunun 22 maddesinin (d) bendine göre araç kiralama hizmet alımı gerçekleştiren Belediyenin; Tabi olduğu 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1. maddesi hükmünün (a) bendine, Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller yönetmeliğine, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uyulmadığı, Bundan sonraki hizmet alımlarında işin yapıldığına dair kanıtlayıcı belgelerin ödeme emri ekleri içine koyulması tavsiye edilmiştir.

Akaryakıt alımına ait 2019 yılı ödeme emri ve ekleri incelemesinde;

4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi (Doğrudan Temin ) yoluyla 11 (Onbir) adet ödeme emri ile 80.523 LT, 2019/16663 İKN nolu ihale (48 adet ödeme emri) ile 340.765 Lt, 423340 İKN nolu ihale (14 adet ödeme emri) ile 121.947 Lt olmak üzere toplam 543.235 lt. Motorin alındığı görülmüştür.

Hizmet araçları için; 488,492 seri nolu 2 ad. fiş koçanı ile 2019 B serisi 1’den başlayıp 112 serili fiş koçanıyla biten fişlerin (209 nolu fiş koçanı 2020’de kullanılmaktadır) kullanıldığı, 2020 yılına 1966 Lt Motorin devrettiği, Belirtilen fiş koçanlarından hizmet araçlarına toplam: 496.742 Lt fiş kesilmek suretiyle Motorin verildiği, koçanlar için de Fen İşleri Müdürlüğü ve Asfalt Şantiyesi diye toplu miktarda (yaklaşık 150.000 Lt.) Motorin fişi kesildiği, Fen İşleri Müdürlüğü ve Asfalt Şantiyesine kesilen Motorin fişler ile 55 JC 648 plakalı araçta bulunan tank ile kırsal alanlarda çalışan hizmet araçlarının yakıt ihtiyacının karşılandığı, 55 JC 648 plakalı araçtan hangi hizmet aracına kaç litre Motorin verildiği ile ilgili fiş belge kayıt istenmiş 2019 yılında tank üzerinde sayaç olmadığından herhangi bir kayıt (sözlü Beyan edilmiştir) olmadığı görülmüştür. Araç üzerinde bulunan tanka 2020 yılı başında sayaç koyulduğu beyan edilmiştir.

Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 Yılı Raporu  içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 89
User defaultYorum Id: 99105
28 Temmuz 2020
09:54
 • Yorum Id: 99105
 • 28 Temmuz 2020
 • 09:54

Sanamı kaldı kime verirse verir aslan parçası

User defaultYorum Id: 99089
28 Temmuz 2020
05:51
 • Yorum Id: 99089
 • 28 Temmuz 2020
 • 05:51

Bu denetim raporuna göre belediyeye kayyum atanmalı. belediye başkanı, ak parti ve mhp ilçe başkanları niye açıklama yapmıyor. niye hepsi suskun. bafralıları niye hiç dikkate almıyorlar. çık üzücü ve yazık.

User defaultYorum Id: 99078
28 Temmuz 2020
03:47
 • Yorum Id: 99078
 • 28 Temmuz 2020
 • 03:47

Ben bu bafra halkını anlamıyorum.

Daha Fazla Yorum