BAFRA

Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor?

 
 9037
Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor? - Bafra’nın tarihi Köprüsünün adının nereden geldiği bazı kişilerce hala bilinmemekte, bazı kişiler ise ciddiyetsizce Gelin Köprüsü demekte. 
Bafra Haber

 |  - Bafra’nın tarihi Köprüsünün adının nereden geldiği bazı kişilerce hala bilinmemekte, bazı kişiler ise ciddiyetsizce Gelin Köprüsü demekte. 

Yapıldığı dönemlerde Kızılırmak Köprüsü adı ile anılan köprüye, köprünün yapım kararını kabul eden dönemin Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya’nın soyadı verildi. Köprünün açılışına gelemeyen Ali Çetinkaya’nın açılıştan bir yıl önce Bafra’ya geldiği gazete sayfasında yer aldı. 

Köprünün isminin Çetinkaya olması ise ilk olarak Bafrasesi Gazetesinde yer aldı. Bafrasesi Gazetesinin gündeme getirmesi sonrası Belediye Meclisi harekete geçti ve köprünün adı belirlendi.

Bafrasesi Gazetesinde yer alan habere göre, Belediye Meclisi köprünün adının “Ali Çetinkaya Köprüsü” verilmesi amacı ile Bakan’dan müsaade istedi ancak Bakan, “Çetinkaya Köprüsü” şeklinde olmasına izin verdi. 

Köprü açılışından önceki haberlerde eski köprü hakkında bugüne ışık tutacak bilgiler yer aldı. Bunlardan en önemlisi eski tahta köprünün de asırlık köprü olduğuydu. 

Ayrıca eski tahta köprünün zorlukları ve o günün ihtiyacını karşılayamaması ayrıntılı bir şekilde yer aldı. 

Bundan 85 yıl önceki gazete sayfalarında gelin boğulması gibi bir hikayeye hiç rastlanmadı. 


İŞTE TARİHİ BAFRASESİ GAZETESİNDEKİ HABERLER

Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor?

18 Ağustos 1937 Bafra Sesi Gazetesi Yıl: Sayı: 19

YENİ YAPILAN KIZILIRMAK KÖPRÜSÜNE ÇETİNKAYA KÖPRÜSÜ ADI KONMASINI TEKLİF EDİYORUZ

Bafra kasabasiyle Hinterlandının mühim bir kısmını yine Bafra muhitinin diğer bir kısmından ve komşu kaza ve vilâyetlerden ayıran Kızılırmağın asırdide (asır görmüş) ahşap köprüsü senenin her mevsiminde mütemadiyen tamir gördüğü halde yine yolcularının emniyetle geçmesine müsait değildi. Hele araba ve hayvanlar için geçmek bir nevi tehlike teşkil ederdi. Altı yüz küsur metre uzunluğunda bulunan bu ahşap köprü tuğyan (taşma) zamanlarında sarsıntılar geçirir, karlı havalarda buz tabakalarıyla örtülerek yol vermezdi. Vatandaşlar için ıstırap verici bir manzara olan bu köprü Bafra’nın başta gelen mühim bir derdi idi. 

Geçmiş devirlerin alâkalanmadığı, Halkın bu derdi karşısında Cumhuriyet hükümeti derin bir hassasiyet göstererek rejimin şiarına yakışır muazzam bir beton köprü yükseltmiştir. Yüz binlerce liraya mal olan bu medeni abidenin değeri Bafra ve muhiti için biçilmez bir kıymeti haizdir. Bununla beraber halâ kullanılmakta olan ahşap köprünün bu köprü ile mukayesesinden kendini alamayan her ziyaretçinin, eski idarelerin asırlarca üzerinden geçtikleri bu ahşap köprü ile Cumhuriyet rejiminin henüz doğuşunda yarattığı ve başardığı bu yeni eserin mukayesesinden ve aradaki baş döndürücü farktan kendilerini alamayarak gayri ihtiyari takdir ve şükranla kalplerinin kabardığı, yüzlerinden ve gözlerinden belirmektedir. 

İşte muazzam vasfına lâyık 251 metre uzunluğunda ve yedi gözden mürekkep betonarme Kızılırmak köprüsünün çok çetin bir azmin mahsulü olduğunu hakkiyle takdir etmek ancak eseri görmekle kabildir. Bu çetin işin başarısı da kendi isminden ilham alarak vasfına ve ünvanına lâyık eseri vucude getirmiş olduğundan dolayı değerli ve sayın Nafia vekilimiz Bay Ali Çetinkaya’nın ismine izafetle Çetinkaya köprüsü namiyle bu köprünün adlandırılmasını dilemek ve temenni etmek Bafra için bir nişanei şükran ve kadirşinaslık eseri olduğundan Halkımızda beliren bu arzunun gazetemiz vasıtasıyla teklifini efkârı umumiyemiz namına bir borç biliriz. 

Büyük önderimizin çizdiği bayındırlık yolunda yürüyen İsmet İnönü Hükümetinin azimkâr ve kudretli Nafia vekilinin, Bafra’nın içten gelen bu arzusunu kabul buyuracağına emin olan gazetemiz, bu teklifin Belediye meclisince fevkalâde bir içtimada alınacak bir kararla teklif ve temennisini sayın Ali Çetinkaya’ya arz olunması mutasavver (tasavvur edilen) bulunduğunu dahi memnuniyetle öğrenmiştir. Belediyemizin Halk efkârına (düşünceler) bihakkin tercüman olan bu tasavvurunu biranevvel kuvveden fiile çıkarmasını sabırsızlıkla beklemekte ve yerinde vuku bulacak bu hareketinden dolayı Belediyemizi takdire şayan görmekteyiz.

Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor?

Bafra Sesi 6 İlk teşrin (Ekim) 1937 , Yıl: 1 Sayı: 26

KÖPRÜ HAKKINDAKİ TEKLİFİMİZ KABUL EDİLDİ

Betondan inşa edilen ve bu ay içinde açılma töreni yapılacak olan Kızılırmak köprüsünün sayın Nafia Vekilimizin ismine izafetle bir minnet ve şükran nişanesi olmak üzere "Ali Çetinkaya, namile adlanması Belediye meclisimizce teklif ve kabulünü rica içinde sayın Nafia Vekilimiz Bay Ali Çetinkaya’ya arz edildiğini yazmıştık. Büyük bir memnuniyetle haber aldığımıza göre sayın Vekil, Bafra’nın bu teklifini Çetinkaya köprüsü adı ile kabul lütfunda bulunmuşlar ve Bafralıların gösterdikleri bu kadirşinaslıktan dolayı tahassüs ve teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor?

Bafra Sesi 1 Eylül 1937 Yıl:1 Sayı: 21

BELEDİYE MECLİSİNİN KADİRŞİNASLIĞI

Yeni Kızılırmak Köprüsünün (Ali Çetinkaya) namiyle adlandırılmasının temennisine Belediye Meclisince karar verildi.

19 sayılı nüshamızda, memleketimizin en başta gelen hayati bir derdini (Kızılırmak köprüsünü betonarme yaptırmak suretiyle) karşılayan Cumhuriyet hükümetimizin sayın Nafia vekili Bay Ali Çetinkaya’ya Bafra’nın şükran ve kadirşinaslık borcunu ödemiş olmak için yeni köprünün (Çetinkaya) köprüsü namı ile adlanmasını teklif ve belediye meclisince bunun tahtı karara alınması için fevkalâde bir toplantı yapılacağını haber aldığımızı yazmıştık. Belediye meclisi 27 ağustos 937 cuma günü saat 14’de Belediye reisi Bay Zihni Lokmanın reisliğinde fevkalâde toplanarak Bafra’nın en mühim ihtiyacını karşılayan sayın Nafia vekilimiz Bay Ali Çetinkaya’ya bir şükran ve kadirşinaslık eseri olmak üzere yeni yapılan Kızılırmak köprüsünün (Ali Çetinkaya) köprüsü namile adlanmasının temennisine ittifakla karar vermiş ve bu karar derhal sayın vekil'n muvafakat ve müsaadeleri alınmak üzere yüksek makamata arzedilmiştir. 

Meclis ayrıca Bay Ali Çetinkaya’ya Bafra’nın minnet ve şükranlarını bildirmeğide karar altına almıştır. Halkın efkârına bihakkın tercüman olarak gösterdiği bu kadirşinaslık eserinden dolayı Belediye meclisimizi tebrik ve takdir ederiz. Köprünün eylül sonlarına doğru resmi küşadı yapılacağı ve sayın Nafia vekilimizin memleketimize şeref vereceği sevinçle haber alınmıştır.

ali ihsan Başaloğlu
24 Kasım 2022, Bafrahaber.com

Not: Bazı kelimeler Türkçeleştirilmiştir.
Gazete sayfalarının tamamı Haber Fotoğraf Galerisinde yer almaktadır.

Gazete sayfaları Erkan Yıldırım’ın dijital koleksiyonundan alınmıştır.

Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Çetinkaya Köprüsünün Adı Nereden Geliyor? içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 8
User defaultYorum Id: 166298
03 Ocak 2023
09:02
 • Yorum Id: 166298
 • 03 Ocak 2023
 • 09:02

Harika bir habercilik örneği....

User defaultYorum Id: 165780
25 Aralık 2022
18:30
 • Yorum Id: 165780
 • 25 Aralık 2022
 • 18:30

Çok ilkel..carsamba 'daki köprü gibi olmalı..istanbulun bir küçüğü gibi gece ışıklanan bir köprü istiyoruz

User defaultYorum Id: 164720
10 Aralık 2022
02:31
 • Yorum Id: 164720
 • 10 Aralık 2022
 • 02:31

Bafranın kültürel değerleri arasında yer alan köprü, zamanında atlı, yaya bir şekilde karşıdan karşıya zor şartlarda geçen gelin konvoylarına şahitlik yapmıştır. burada geçen husus türkünün bu köprüye atfen yazılıp yapılmaması değil, köprü ile özdeşleşmiş olmasıdır. bafralı hemşehrilerimden genç çiftlerin bir hayali ve geçmişe olam saygılarıdır. bu kapsamda gelin konvoylarını buradan geçiş yapması tarihe ve değerlere olan bir saygı davranışıdır. vatandaşın değerleri esastır ve saygı gösterip değer verelim.

Daha Fazla Yorum