BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına Ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir Ve Yasaklar

 
 1131
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: İş Yeri Açma Ve ÇalışmaRuhsatına Ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir ve Yasaklar

Madde 7-(1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller

a) Çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.

b) İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.

c) Belediye sınırları içerisinde büyük küçük her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet göstermek yasaktır. Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı zamanda gıda sicil belgesi ve üretim izni de almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.

ç) Sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.

d) Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi ve iletişim numarasını belirtir tabelayı tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur. (Belediyece alınacak kararlara uygun biçimde)

e) Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır.

f) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantılar bulunacaktır.

g) Halka rahatsızlık verecek tehlike yaratıcı her türlü patlayıcı, parlayıcı maddenin satış izni ve belgesi olmadan satılması yasaktır.

h) Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediye tarafından verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir. Teftiş defterini ibraz etmeyenler hakkında cezai işlem yapılır.

ğ) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

i) Belediye sınırlan dâhilinde tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.(Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleri hariç.)

ı) Belediye sınırları dâhilindeki tüm işyerlerinin satılmak veya teşhir edilmek üzere eşya vb. malzeme çıkartarak işyeri önünü, yaya kaldırımını işgal etmesi yasaktır.

j) Şehir giriş ve çıkış güzergâhlarının, cadde ve meydanların, görüntüsünü bozacak şekilde işyerlerinin mağazaların ön cephelerine yelken flama koyması, satışa sunulan ürünleri yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda bez vb. malzemeler tesis etmeleri asmaları yasaktır.

k) İşyerlerinin önüne ticari amaçla tezgâh stant kurarak tanıtım ve reklam amaçlı ürün teşhir etmesi sandalye vb. şeyler koyması ve buralarda oturması yasaktır.

l) İş yerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartıyla en fazla 1.5 metre olacaktır.

m) Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve talep etmek yasaktır.

n) İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir.

o) İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf/tezgâh fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur.

p) Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve evsafta olarak teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

ö) Kar hadleri belirlenmemiş mamul satanlar, satışa arz ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadırlar.

P) Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimat yapılır.

r) Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir. Ekmek fırınlarında ve bayilerinde ekmek gramajını ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

s) Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların çıkardıkları ses itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yaptırıllması zorunludur.

ş) Meskenlerde, işyerlerinde ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtlar kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup soba-baca giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur.

t) Kaldırım, cadde ve sokaklarda araç alımı ve satılması yasaktır.


Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına Ve Denetimine Tabi İşyerlerinin Uyacağı Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0