BAFRA

Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Evcil, Sokak Ve Ahır Hayvanlar İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 
 792
Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Evcil, Sokak VeAhır Hayvanlar İle İlgili Emir Ve Yasaklar - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanlar ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.
Bafra Haber

 | Bafra haber - Bafra Belediyesi Meclisi tarafında 2021 Eylül Meclis toplantısında kabul edilen Zabıta Yönetmeliğinin “Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanlar ile ilgili Emir ve Yasaklar” bölümüdür.

Evcil, Sokak ve Ahır Hayvanlar ile ilgili Emir ve Yasaklar

Madde l0-(l) Evcil, Sokak Ve Ahır Hayvanları ile ilgili aşağıdaki durum ve fiiller yasaktır

a) Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş havyan beslemek yasaktır.

b) Şehir merkezinde at arabasıyla trafiğe çıkmak yasaktır. Diğer bölgelerde atların arka kısmına torba takılması mecburi olup, hayvanları dövmek, eziyet etmek gücünün üstünde yük yüklemek halkın merhamet duygularını rencide edecek şekilde kırbaçlamak yasaktır.

c) Hayvan pazarı dışında hayvan alıp satmak, kurban bayramlarında ise Belediyece belirlenen yerler ve vatandaşların kendi bahçeleri dışında kurban kesmek, satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.

ç) Şehir içerisinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla, ördek, kaz ve hindi hariç en çok l0 adet kümes hayvanı beslenir.

d) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

e) Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde gerek mesken, gerekse meskûn mahallere en az 3 km’ye kadar yakın mesafelerde arı kovanı bulundurmak yasaktır. Sahipleri bulunamayan veya kendisine tanınan süre içinde arı kovanlanı uygun yerlere kaldırmayan şahıslara ait kovanlar, Belediyece kaldırılır yapılan masraflar cezası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir.

f) Veteriner hekimden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış ev ve süs hayvanlarını (5199 sayılı kanununa istinaden hazırlanan ev ve süs hayvanlarını satış, Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına dair yönetmeliğin 4. Maddesinde geçen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanlar.) ev ve bahçede beslemek yasaktır. Belgesi ve aşısı olan evcil hayvanların çevreye rahatsızlık vermemesi için her türlü tedbirlerin alınması zorunludur.

g) Her türlü büyük ve küçükbaş, evcil ve süs hayvanları sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, ağaç, direk vb. yerlere bağlamak ve bu hayvanların umuma mahsus yerleri kirletmelerine mahal vermek yasaktır.

ğ) Başkalarına korku salacak derecede saldırgan özelliğe sahip, aşılama işlemi süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız-tasması gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi tarafından tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde kontrolsüz olarak, cadde, sokak, park, spor sahaları ve meydanlarda köpek dolaştırmak yasaktır.

h) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölümleri durumunda, sahipleri belediyenin hayvan itlaf ekibine en kısa zamanda durumu bildirmek zorundadırlar.

ı) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez, (Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlem yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kötü kokuya meydan verilmeden şehir merkezi dışına hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak derinlikte gömülecektir. Hayvan ölüleri insan taşımaya mahsus araçlarla taşınmayacaktır.)

i) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye Başkanlığına veya Tarım İlçe Müdürlüklerine haber vermemek ve bu gibi hayvanlar için ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yaptırmamak yasaktır.

j) Belediyeden müsaade almadan, hayvan sağlık belgesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez. (Nakle ait tertibatın özellikleri belediyenin mütehassıs memurlarınca tespit edilir.)

k) İl veya ilçe içi hayvan nakli esnasında sağlık raporsuz nakil yapmak yasaktır. İl veya ilçe içi hayvan nakli esnasında sağlık raporu almak için nakli yapılacak hayvanın küpe numarası ve pasaportuyla köy muhtarlıklarına müracaat edilir.

l) İl veya ilçelerden başka il veya ilçelere hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde hükümet veteriner hekimince düzenlenmiş veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur

Bafranın haberi, bafra
  • BafraHaber Yorum
  • Bafra Belediyesi Zabıta Yönetmeliği: Evcil, Sokak Ve Ahır Hayvanlar İle İlgili Emir Ve Yasaklar içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0