BAFRA

Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2022 Yılı Raporu

 
 2158
Bafra Belediyesi Meclis DenetimKomisyonu 2022 Yılı Raporu - Bafra Belediyesi 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında Meclis Denetim komisyonu 2022 yılı raporu kabul edildi.
Bafra Haber

 |  - Bafra Belediyesi 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında Meclis Denetim komisyonu 2022 yılı raporu kabul edildi.

2022 yılına ait Bafra Belediyesi hesap iş ve işlemlerini denetlemek amacı ile seçilen Ak Parti'den Bayram Şener ve Bünyamin Bozkurt, MHP'den Mustafa Tuğrul Erdoğan 2022 yılı denetim komisyonu raporunu tamamlayarak Belediye Meclisine sundu.

Bafra Belediyesi 2022 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 188.201.885,18 ve gerçekleşen gider bütçesi 217.226.697,35 lira olarak gerçekleşti ve fark 29.024.812,17 TL oldu.

Denetim Komisyonu raporu geçen yıla benzeyen dilek ve temennilerden oluştu.

2022 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Raporda yer alan Tespit Ve Öneriler

V-TESPİT VE ÖNERİLER

1- Bafra Belediyesinin 2022 mali yılı bütçesi ile 166.000.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup önceki yıldan devreden 1.000.000,00 TL, yıl içinde eklenen 115.000.000,00 TL ek bütçe ödeneğiyle birlikte 2022 yılı ödenek toplamı 282.000.000,00 TL olmuştur. Yıl içinde 217.226.697,35 TL bütçe gideri yapılmış, 64.773.302,65 TL ödenek iptal edilmiş olup, 2023 yılı bütçesine devreden ödeneği bulunmamaktadır.

2- 2022 yılı için hedeflenen 241.000.000,00 TL gelir bütçesinin 188.201.885,18 TL'lik miktarı gerçekleşmiş olup, bütçenin yüzde 78 oranında gerçekleştiği görülmüştür.

3- 2022 yılı gider bütçesinin ödenek toplamının 282.000.000,00 TL olduğu, gerçekleşen giderin 217.226.697,35 TL olduğu ve yüzde 77 oranında gerçekleştiği ve giderlerin 5018 sayılı yasanın 31. Maddesine göre harcama yetkilileri tarafından yasalara uygun şekilde yapıldığı görüşmüştür.

4- Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30'unu aşamaz. Nüfusu 10.000' nin altında olan belediyelerde bu oran %40 olarak uygulanır denilmektedir. Yapılan hesaplama ve tespitlere göre bu oran %8 olup ilgili kanun maddesine uyulduğu incelenmiştir.

5- Örneklem yöntemiyle ihale dosyaları incelenmiş olup, usulüne uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

6- Ödeme emri belgeleri, genel olarak incelenip değerlendirildiğinde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği görülmüştür. Ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği ve muhafaza edildiği,

7- Personel ile ilgili işlemlerde ve düzenlenecek evraklarda, ilgili kanun ve yönetmeliklere riayet edilmesi, hesap verilebilirliğe dikkat edilmesi, kamu zararına yol açılmamasına; idari para cezaları ve yargı kararları neticesinde ödenecek ceza ve tazminatlarda; personel hata-ihmal ve kusurundan kaynaklanan durum varsa kişi borcuna alınıp ilgililerden tahsili yoluna gidilmesi gerektiği,

8- Araç ve iş makinelerinin tamir-bakım ve onarım giderlerinde, kullanıcılardan kaynaklanan tamir ve onarım giderleri bedellerinin kullanıcılara rücu edilerek kamu zararının önüne geçilmesi, iş ve mali disiplinin sağlanması gerektiği, 

9- Mal ve hizmet alımlarında piyasa fiyat araştırmalarının titizlikle yapılması, alımlarda önceki alımların fiyatları ile sonraki alımların fiyat mukayesesinin yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

10-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerini düzenleyen 5.maddesi "İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez." hükmü, amaç olduğundan, madde hükmüne uyulma ve daha titiz mal ve hizmet alımlarının yapılması, aksi durumların hukuki sorumluluk doğuracağı unutulmamalıdır.

VI-SONUÇ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Bafra Belediye Meclisi'nce oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiş olup, Belediye Meclisi'ne arz olunur. 31/03/2023

Bafranın haberi, bafra
 • BafraHaber Yorum
 • Bafra Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2022 Yılı Raporu içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
 • Toplam Yorum 6
User defaultYorum Id: 174184
06 Nisan 2023
18:17
 • Yorum Id: 174184
 • 06 Nisan 2023
 • 18:17

Gelir 188 gider 217 fark 29 milyon. yani bütçe 29 milyon açık vermiş. bafrada hizmet yok açık 29 milyon. nerede bu para. nerede hizmet. üstelik tahmini bütçede hayali cikmus 100 milyonluk fark olur mu ya. tam bir rezalet. hiç bir şeyleri tutmadığı gibi rezalet bir fark var. böyle liyakatsiz başarısız bir başkan açığa alınır kayyum atanır.

Cevap
 • Yorum Id: 174367
 • 08 Nisan 2023
 • 08:31

Yemişlerdir o paraları diğerlerinin yediği gibi, babasından ne görürse çocuk onu yapar evlat

User defaultYorum Id: 174293
07 Nisan 2023
14:39
 • Yorum Id: 174293
 • 07 Nisan 2023
 • 14:39

Kim bunlar işe gitmeden maaş alanlar, böyle bir durum var mı

User defaultYorum Id: 174258
07 Nisan 2023
09:23
 • Yorum Id: 174258
 • 07 Nisan 2023
 • 09:23

İşe gitmeden yüksek maaş alanları yazmışlar mı denetim raporuna

Daha Fazla Yorum