İsmet İnönü`nün 935 Samsun raporu`

   Milli şair Mehmet Âkif’e soruyorlar, “Tarih tekerrür eder mi`”
   Şair şöyle yanıt veriyor: “Hiç ibret alınsa tekerrür eder mi`”
   Samsun ve çevresinin Cumhuriyetin ilk yıllarından bu güne kadar yaşadığı değişim,alınan yada alınmayan dersler geleceğe dair güçlü bir ışık tutmakta bizlere.
Yıl 1935.
   Dönemin başbakanı İsmet İnönü’nü Cumhurbaşkanı Atatürk’e sunulmak üzere  hazırladığı ve İstanbul Başvekâlet Matbaasında basılan Samsun raporu:
   Samsun
   Bütün seyahatimde en eyi şey olarak, belki bütün Türkiye’de bir bakımdan birincidir. Samsun Hususî İdare bütçesini gördüm. 500.000 küsur bin lira tahmin olunan varidat, kırk küsur bin lira fazlası ile tahsil olunmuş. Belediye bütçesi de böyle. Tahsilat tahminden fazla. Samsun’un suyu, elektiriği halledilmiş; belediye borçlarını yeni bir genel anlaşmaya bağlamak yolundadır. Emlâk Bankası’ndan mümkün olan bir kolaylık istiyorlar: “Faizi mürekkepten sarfınazar gibi.” Samsun şehri bundan sonra gelişme ve düzenlik yolundadır. Eskidert, yani geçimsizlik hala var gibi.
Domuz, frengi, sıtma dertleri var. Çarşamba’da frengi mücadelesi tamamen muvaffak olmuş; Fakat Terme, Bafra mücadele istiyor. Hususî idareden de yardım etmelerini söyledim.
   Sıtma mücadelesi faaldir. Ancak iş Çarşamba’da bataklık kurutmağa, pirinçliklerin fennî olmasına dayanmış Çarşamba bataklıklarının kurutulması plânı hazır. Çok az para istiyor 260.600 lira. Bunu acele yapmak lâzımdır. Bafra projesi henüz hazır değildir.
   Samsun’da yol işleri de ümit verici bir haldedir. Trabzon’daki genç mühendisten sonra burada ciddi ilk mühendisi gördüm. Bütün gezide baş mühendis olarak da yalnız Gümüşhane’de Kramer’i buldum.
   En fena defterdar Muş’ta. En eyisi Samsun’dadır. Samsunun malî dertleri aynı: Henüz muhacirler tapularını almamışlar... Metrûk arazinin taksimi, yüksek kıymet takdiri gibi.
   Ben Samsun’u daha iyi hayvan ve at yetiştirici sanıyordum.
   Samsun’da Terme fenadır - Yolsuz, sıtmalı, frengili. Termeliler çok sızlandılar.
Bir de dağ kazaları önümüzdeki kış hayvan yeminden korkuyorlar. Turhal küsbelerini şimdiden muhtelif istasyonlara taşımağa çalışmalıdır.
   Lâdikliler adliye eksiğinin tamamlanmasını istiyorlar. Samsun sahil yolunun bitirilmesi, Vezirköprü’de, Kızılırmak Köprüsü başlıca muvasala meseleleridir.
   (…)
   Genel Görüşler ve Tedbirler
   Samsun-Sivas hattını dışarda bırakırsak bu hattın doğusunda bulunan ülke düzü Türkiye’nin yarısını geçer. Bu yarıdan artık kısım bütün Türkiye nüfusunun üçte birile meskûndur. Bu doğu kısım bugün hazineye bütün gelirin üçte birini vermiyor. Bu kısmın masrafları ve müdafaası batı illerinin üstündedir. Doğu illeri verimli bir hale gelmedikçe bütçenin ve devlet kudretinin artması beklenemez.
   (…)
   Samsun’da Çarşamba bataklığının kurutulması 936 işlerimizdendir.
   (…)
   Bu raporu yazarken Reisicumhur Atatürk’e ve Cumhuriyet’in icra vekillerine vaziyetleri samimi olarak söylemek başlıca düşüncem olmuştur.
   Vaziyeti az zamanda toparlayacağımıza, düşünülen tedbirleri tatbik edebileceğimize inanıyorum.
   Asırlık eksikleri düzeltmeğe çalışmakla müteselli olabiliriz.
  • BafraHaber Yorum
  • İsmet İnönü`nün 935 Samsun raporu` içeriğine yorum yapmaktasınız
Favicon
  • Toplam Yorum 0